::. The amount of profit .::

چهار سطح سود دهی (سود تا 18% ماهیانه)
امکان انتخاب معامله های اتوماتیک یا دستی
دریافت سود از وارد کردن افراد زیر مجموعه جدید
میزان سود :
شما در چهار سطح میتوانید سرمایه گذاری کنید

سطح یک : الماس

62500< deposit
18% سود ماهیانه

سطح دو: طلایی

62499 –$12500
16% سود ماهیانه

سطح سه : نقره ای

2500 –$12499
14% سود ماهیانه

سطح چهار : برنزی

500-2499 $
12% سود ماهیانه

دریافت سود از افراد زیر مجموعه شما
" عالی ترین پلن سود دهی"
شما میتوانید تا ۵ سطح از زیر مجموعه های خودتان از بروکر سودهای عالی بگیرید.

شما در سطح یک خودتان میتوانید بینهایت زیر مجموعه مستقیم داشته باشید برای هر نفر که زیر مجموعه سطح اول شما باشد شما 05% از مبلغ واریز زیر مجموعه را دریافت میکنید

مثال :
اگر فردی که در سطح یک شما با کد معرفی شما ثبت نام میکند در حساب خودش را 10.000 دلار واریز کند شما 05% از این مبلغ واریزی یعنی 500 دلار دریافت میکنید

پرداخت سود برای زیر مجموعه های سطح دوم شما 04% از مبلغ واریزی افراد در این سطح است

مثال :
اگر فردی که در سطح دو شما با کد معرف سطح یک شما ثبت نام میکند در حساب خودش 10.000 دلار واریز کند شما 04% از این مبلغ واریزی یعنی 400 دلار برای وارد شدن هر نفر در سطح دوم خودتان دریافت میکنید.

پرداخت سود برای زیر مجموعه های سطح سوم شما 03% از مبلغ واریزی افراد در این سطح است
مثال :
اگر فردی که در سطح سه شما با کد معرف فرد زیر مجموعه سطح دو شما ثبت نام می کند در حساب خودش 10.000 دلار واریز کند شما 03% از این مبلغ واریزی یعنی 300 دلار برای وارد شدن هر نفر در سطح سوم خودتان دریافت میکنید.

پرداخت سود برای زیر مجموعه های سطح چهارم شما 02% از مبلغ واریزی افراد در این سطح است.

مثال :
اگر فردی که در سطح چهار شما با کد معرف فرد زیر مجموعه سطح سه شما ثبت نام میکند در حساب خودش 10.000 دلار واریز کند شما 02% از این مبلغ واریزی یعنی 200 دلار برای وارد شدن هر نفر در سطح دوم خودتان دریافت میکنید.

پرداخت سود برای زیر مجموعه های سطح پنجم شما 01% از مبلغ واریزی افراد در این سطح است

مثال :
اگر فردی که در سطح پنج شما با کد معرف زیر مجموعه سطح چهار شما ثبت نام میکند در حساب خودش 10.000 دلار واریز کند شما 01% از این مبلغ واریزی یعنی 100 دلار برای وارد شدن هر نفر در سطح پنجم خودتان دریافت میکنید.

EnglishSpainRussiaPakistanIran
18 درصد سود ماهیانه